Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 se limitează obligația notificării operațiunilor de prelucrare a datelor personale la o serie de situații specifice. Categoriile de date personale prelucrate de către STRAWHILL GROUP SRL sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa (domiciliu/reședință), telefon/fax.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, STRAWHILL GROUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe mosiacucapsuni.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, gestiune economico-financiara.

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, STRAWHILL GROUP SRL are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnica și numai pentru scopurile specificate mai jos.

 

Principii de prelucrare

 1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime și acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
 2. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și daca este necesar să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile dumneavoastră. Vom lua toate masurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
 3. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, și astfel se asigura un nivel de protecție împotrivă accesului neautorizat sau ilegal, și de asemenea în fata pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

 

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpină încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

 

Tipuri de date și scopuri de prelucrare

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucram cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se referă la:

 • date de identificare (nume, prenume, adresă de livrare, adresă de facturare, numere de telefon, adresă de e-mail etc.)
 • pentru persoane juridice: adresă de livrare și CUI – pentru întocmirea facturii fiscale.

 

Datele personale sunt colectate de către STRAWHILL GROUP SRL exclusiv în mod direct de la dumneavoastră. De exemplu, datele sunt colectate atunci când dumneavoastră creați un cont de utilizator, atunci când abonați la newsletter-ul nostru sau atunci când plasați o comanda pe site.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului mosiacucapsuni.ro vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul și vor fi utilizate de către STRAWHILL GROUP SRL în următoarele scopuri:

 

 • facturarea produselor și serviciilor comandate;
 • prelucrarea și expedierea comenzilor de produse;
 • informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon și prin mesaje transmise prin e-mail și SMS;
 • evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la produse și servicii existente sau noi produse și servicii exclusiv ale STRAWHILL GROUP SRL nu și ale partenerilor sai sau promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate doar de către STRAWHILL GROUP SRL, nu și de partenerii sai, numai în măsură în care dumneavoastră v-ați exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop;
 • preluarea și soluționarea de către STRAWHILL GROUP SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 • realizarea de rapoarte și analize cu privire la activitatea economica a STRAWHILL GROUP SRL, cu scopul de a ajuta în managementul operațional, precum și cu scopul de analiza gradul de performanta al activității economice a STRAWHILL GROUP SRL
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor plângeri la care STRAWHILL GROUP SRL este parte.

De asemenea precizam STRAWHILL GROUP SRL folosește uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (e.g., audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost inițial colectate de către STRAWHILL GROUP SRL.

STRAWHILL GROUP SRL se obligă  nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului mosiacucapsnui.ro, nu le comercializeze și nu le dezvăluie către terțe parti, cu excepția situației în care se afla intre partenerii agreați în mod expres de către STRAWHILL GROUP SRL (de exemplu furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economica, furnizorii de servicii de administrare a site-ului, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului, etc.)

 

Principii de prelucrare

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului mosiacucapsuni.ro vor fi prelucrate întotdeauna având la baza un obiectiv legal, după cum impune Regulamentul. Mai exact, prelucrările efectuate de către noi se întemeiază pe următoarele principii:

 

 • consimțământul explicit oferit de către utilizatori, daca ne aflam în cazul în care ne-ați acordat acest consimțământ (e.g., în caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
 • executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte, (prelucrarea și expedierea comenzilor de produse plasate de către dumneavoastră, furnizarea de servicii suport, notificări). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, număr de telefon.
 • daca este cazul, o obligație legala aflata în sarcina STRAWHILL GROUP SRL (obligații de raportare către autorități). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, număr de telefon.
 • obiectivul legitim al STRAWHILL GROUP SRL legat de administrarea companiei (de exemplu: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care este operata activitatea economica a STRAWHILL GROUP SRL, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de utilizatori).

 

Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către STRAWHILL GROUP SRL, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizata presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul fi informat, anterior introducerii datelor.

 

Perioada de stocare

În vederea realizării scopurilor mai sus-menționate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de către STRAWHILL GROUP SRL pentru o perioadă nedeterminată în cazul furnizării de produse și servicii, pe perioadă nedeterminată în cazul datelor cu caracter personal necesare transmiterii newsletter-ului.

Drepturile dumneavoastră, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de către dumneavoastră, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – puteți cere ștergerea datelor dumneavoastră personale în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constata prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală).
 2. Dreptul de accesputeți solicita confirmarea faptului datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către STRAWHILL GROUP SRL. În cazul în care sunt prelucrate puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitare dumneavoastră, STRAWHILL GROUP SRL elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de STRAWHILL GROUP SRL,
 3. Dreptul la rectificareputeți obține modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare,
 4. Dreptul de a opune prelucrării datelor cu caracter personal puteți opune în orice moment prelucrării sau a creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care aflați, această prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al STRAWHILL GROUP SRL sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită STRAWHILL GROUP SRL,
 5. Dreptul la restricționarea prelucrăriiputeți obține din partea STRAWHILL GROUP SRL restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu doriți ștergerea datelor, ci optați pentru restrictionarea acestora). În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate,
 6. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modul în care STRAWHILL GROUP SRL prelucrează datele cu caracter personal. Plângerea va fi depusă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat și clar, care să poată fi citit automat, și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră către STRAWHILL GROUP SRL și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimțămantul dumneavoastră,
 8. Dreptul de a vă retrage consimțământul– vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către STRAWHILL GROUP SRL în orice moment, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Aceste drepturi pot fi exercitate de către dumneavoastră fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, la sediul STRAWHILL GROUP SRL din str. Intrarea Irisului, nr.8, P, C1, Chiajna, Ilfov sau prin e-mail: office@mosiacucapsuni.ro

STRAWHILL GROUP SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceasta Politică de Confidențialitate, în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse într-un document actualizat.